Teollisuusliitto
Sastamalan Teollisuustyöntekijät ry
Yhteystiedot
Jäsenhuolto / Jäsenyyden ABC

Jäsenhuoltaja: Aarne Järvenpää
040 724 8244

Jäsenhuoltaja päivystää ammattiosaston toimitilassa, Sylväänkatu 1 A 1, 38200 Sastamala, kuukauden ensimmäisenä maanantaina kello 18.00-19.00. Jos kuukauden ensimmäinen maanantai on arkipyhä, päivystys siirtyy kuukauden toiseen maanantaihin. Muina aikoina jäsenhuoltajan tavoittaa puhelimella tai sähköpostilla.


Huolehdi jäsenyydestäsi ammattiosastossa

Tähän on kerätty asioita jäsenyydestä ja asioita, joista jäsenen tulee itse huolehtia, jotta jäsenyys pysyy kunnossa:

Jäsenyyden ABC

Ammattiosaston jäsenyyteen ja sen hoitoon liittyy iso joukko termejä, joiden merkitystä ammattiosaston jäsenhuoltajana pyrin parhaan kykyni mukaan selvittämään. Seuraavassa joitain termejä ja jatkossa niitä tulee selityksineen lisää.

4 §:n lomake
Liiton sääntöjen 4§:ään liittyvien jäsenmaksuvapautuksien ja lepäävien jäsenoikeuksien anomiseen tehty lomake. Ammattiosasto (käytännössä jäsenhuoltaja) ilmoittaa ko. lomakkeella 4§:n tietoja liiton jäsenrekisteriin. Liitteeksi tarvitaan kopio esim. KELAn maksamasta korvauksesta, palvelukseenastumismääräyksesta tms. syystä.

500 päivää täynnä
Työttömyyskassa on maksanut 500 päivää ansiosidonnaista päivärahaa.

Ansiopäiväraha
Ansiosidonnainen päiväraha, jota maksaa Metallityöväen Työttömyyskassa. Voidaan maksaa enintään 500 päivää. Työttömyyskassa-asioissa kassalla toimii puhelinpäivystys arkisin.

Armeija
Armeija-ajaksi ammattiosasto (käytännössä jäsenhuoltaja) hakee lepäävät jäsenoikeudet, jäsenyysaika ei kerry.

E301 – lomake
Lomakkeella E301 henkilö voi tuoda toisessa EU/ETA-maassa tekemänsä työn työssäoloviikot työssäoloehtoon Suomessa.

Eläke, eläkepäätös
Jäsenen saadessa jonkin eläkkeen, kannattaa eläkepäätöksestä toimittaa kopio ammattiosaston jäsenhuoltajalle mahdollista vapaajäsenyyden hakemista varten.

Eroaminen, eroilmoitus
Metallityöväen Liiton ammattiosastosta ja työttömyyskassasta erotaan aina kirjallisesti. Eroilmoituksessa pitää olla nimi, henkilötunnus, eropäivä, allekirjoitus ja mahdollinen eron syy.

Erotettujen luettelo
Kaksi kertaa vuodessa ammattiosastot saavat liitosta liittotoimikunnan kokouksissa erotetuista jäsenistä luettelot. Ennen erottamista jäsenelle on liitosta lähetetty kuulemiskirje asiassa.

Hoitovapaa
Lepäävä jäsenoikeus, jäsenyys ei kartu. Kelan päätöksestä kopio jäsenhuoltajalle. Jäsenoikeudet palaavat, kun syy lepääviin jäsenoikeuksiin päättyy.

Itsemaksava jäsen
Jäsenmaksun perintää ei hoida työnantaja, vaan maksusta huolehtii jäsen itse. Perintäsopimuksessa on valittu kohta "itse maksava". Jäsen saa jäsenrekisteristä viitenumeroluettelon, jossa vuoden jokaiselle kuukaudelle on oma viitenumero. Viitenumeroa käytetään jäsenmaksua maksettaessa. Itsemaksavan tulee maksaa jäsenmaksu kuukausittain ja käyttää ko. kuukauden viitenumeroa. Itse maksavan jäsenen jäsenmaksuperintä alkaa jäsenen allekirjoituspäivämäärästä.

Jäsenkortti
Jäsenet saavat vuosittain jäsenkortin. Kadonneen kortin tilalle voidaan pyytää uutta korttia. Jäsenkortilla saa liiton, kortissa mainittujen yritysten kanssa, vuodeksi kerrallaan sopimia jäsenetuja. Jäsenkortti on samalla myös vakuutuskortti, joka kannattaa ottaa mukaan matkoille. Jäsenkortti ei ole jäsenyystodiste vaihtaessa ammattiliitosta toiseen.

Jäsenmaksu
Jäsenmaksu maksetaan ennakonpidätyksen alaisesta ansiosta, myös työnantajan maksamasta sairausajan ja äitiysloma-ajan palkasta, voimassa olevan jäsenmaksuprosentin mukaan.

Jäsenmaksu perintä
Alkaa aina työnantaja perinnässä työnantajan allekirjoituspäivämäärästä. Jäsen tekee työnantajan kanssa perintäsopimuksen, jolla valtuuttaa työnantajan perimään jäsenmaksut suoraan jäsenen palkasta.

Jäsenmaksuvapautus
Ammattiosaston jäsen on vapautettu jäsenmaksusta, jos hän on vailla palkkatuloja ollessaan:
- sairauslomalla
- kuntoutustuella tai -rahalla
- työkyvyttömyyseläkkeellä
- opiskelemassa
- äitiys-,isyys-, tai vanhempainvapaalla, hoitovapaalla tai omaishoitajana
- reservin harjoituksissa tai suorittamassa asevelvollisuutta, asepalvelusta tai siviilipalvelusta
- oikeutettu työttömyyskassan maksamaan etuuteen
- työttömänä työnhakijana, mutta ei ole oikeutettu kassan maksamaan etuuteen
- työttömyyseläkkeellä
- suorittamassa vapausrangaistusta
- liittohallituksen hyväksymässä työtaistelussa
Liittohallitus voi vapauttaa ammattiosaston jäsenen jäsenmaksuista myös muusta edellä mainittuihin rinnastettavasta painavasta syystä.

Jäsenmaksuvapautumisesta tehdään ilmoitus jäsenrekisteriin. Jäsenmaksuvapautuksella oleva säilyttää jäsenoikeutensa ammattiosastossa ja saavuttaa jälleen oikeutensa liiton avustuksiin, kun jäsenmaksuvapautus on loppunut.

Kannatusjäsen
Kannatusjäseniä ovat metallialalla opiskelevia ammattikoululaisia = oppilasjäseniä.
Kannatusjäseneltä ei peritä jäsenmaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Kannatusjäsenellä on puhe- ja esitysoikeus ammattiosaston kokouksessa ja hän voi osallistua liiton ja ammattiosaston koulutuksiin sekä saa jäsenkortin ja jäsenlehden.

Katerekisteri
Työnantaja tilittää jäsenmaksun liiton keräilytilille palkkakausittain, ammattiosastottain eriteltynä. Rahat kirjataan katerekisteriin.

Keskituntiansio
Liiton tulkintatyöryhmä vahvistaa kesäkuussa liitossa käytettävän keskituntiansion vuodeksi kerrallaan. Keskituntiansion mukainen jäsenmaksu vahvistetaan miehille ja naisille erikseen. Jäsenmaksu maksetaan liiton keskituntiansion mukaan, kun:
- työnhaku on poikki (työtön, mutta ei työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa)
- ei työmarkkinoiden käytettävissä ulkomaanmatkan vuoksi
- oma loma (esim. sapattivapaa, oman talon rakentaminen)
- yrittäjäksi siirtynyt (enintään 18 kk:n ajan)
- muutto avo- tai aviopuolison työn vuoksi ulkomaille eikä jäsen aio työskennellä ulkomailla
- jäsenmaksu voidaan maksaa kta:n mukaan ko. tapauksessa enintään 6 kk:n ajan.

Kuulemiskirje
Jäsenmaksukatkosta lähetetään jäsenelle aina kuulemiskirje, esim. rästityksien yhteydessä. Jäsenellä on oikeus hoitaa jäsenyytensä / jäsenmaksunsa kuntoon tiettyyn päivämäärään mennessä.

Lepäävät jäsenoikeudet
Ammattiosaston hakemuksesta (jäsenhuoltaja hoitaa), jäsenelle voidaan myöntää lepäävät
jäsenoikeudet, kun:
- hän opiskelee
- suorittaa asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta
- hän jää äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalle
- hän on kuntoutustuella (määräaikainen eläke)
- hän suorittaa vapausrangaistusta

Oma loma
Omalla lomalla (esim. työnhaku poikki työvoimatoimistossa, sapattivapaa tai oman talon rakentaminen) jäsenmaksut maksetaan voimassaolevan keskituntiansion mukaan. Liiton tulkintatyöryhmä vahvistaa vuosittain keskituntiansion teknologiateollisuuden ansiotaulukoiden mukaisesti.

Oppilasjäsen
Ammattioppilaitoksessa opiskeleva voi liittyä oppilasjäseneksi täyttämällä oppilasjäsenlomakkeen. Oppilasjäsen on kannatusjäsen, ei liiton varsinainen jäsen. Oppilasjäsen näkyy osaston luetteloissa jäsenlajina O. Kesätöissä ollessaan oppilasjäsen voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi, katso kohdat OV-jäsen ja kannatusjäsen.

OV-jäsen
Oppilasjäsen, liittynyt kesätyöstä varsinaiseksi jäseneksi ja opiskelu jatkuu kesätyön jälkeen. Näkyy osaston luetteloissa jäsenlajina OV. Jäsenyyslaji jatkuu siihen asti, kun on ilmoittanut opiskelevansa (oppilasjäsenyysaika).

Palkkatulo
Palkkatulosta maksetaan aina jäsenmaksu. Palkkatuloja ovat:
- peruspalkka
- vuosiloma-ajan palkka, lomaraha, lomaltapaluuraha ja lomakorvaus
- sairausajan palkka
- äitiys- ja vanhempainloma-ajan palkka
- irtisanomisajan palkka ja irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus
- iltatyö-, vuorotyö-, olosuhde-, lauantai-, sunnuntai-, henkilö-, ja tehtäväkohtaiset lisät, yötyökorotus, ylityö- ja arkipyhäkorvaukset, urakkapohja, palvelusvuosilisä, ja muut vastaavat palkanlisät ja korvaukset
- palkkaan rinnastettavat palkkiot
- varallaolo- ja päivystyskorvaus
- tulokseen perustuva palkka kuten provisio, bonus ja tantiemi
- verollinen luontais- ja henkilökuntaetuus
- verollinen kustannusten korvaus
- luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun palkkio
- odotusajan palkka
- palkkaturvana maksettu palkka
- palveluraha

Perintä- ja selvitysluettelo (Pelu)
Työnantajaperinnässä työnantaja tekee vähintään kaksi kertaa vuodessa jäsenkohtaisen selvityksen perimistään jäsenmaksuista. Selvitysluettelossa on jäsenen nimi, henkilötunnus, ammattiosasto, aika miltä maksu on peritty ja euromääräinen jäsenmaksusumma ko. ajalta. Selvitykset kirjataan maksurekisteriin ja tämän jälkeen jäsenmaksut näkyvät kunkin jäsenen omissa jäsenmaksutiedoissa.

Perintäsopimus
Perintäsopimus / liittymislomake täytetään, kun liitytään Metallityöväen Liiton ammattiosastoon ja Metallin työttömyyskassaan. Perintäsopimus tehdään silloin, kun jäsen vaihtaa työpaikkaa, ammattiosastoa tai perintätapa vaihtuu.

Päättymisilmoitus
Työnantajan kanssa tehty perintäsopimus puretaan päättymisilmoituksella jäsenen vaihtaessa työpaikkaa tai liittoa. Päättymisilmoitus tulee tehdä, kun jäsen lähtee suorittamaan asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta. Päättymisilmoitus ei ole eroilmoitus eikä se katkaise ammattiosaston jäsenyyttä.

Rästilista
Rästilista lähetetään ammattiosastoille kaksi kertaa vuodessa. Rästilistalle joutuvat jäsenet, jotka ovat työnantajaperinnässä tai jäsenmaksuvapautuskoodeilla ja joista ei ole tullut liittoon jäsenmaksu- tai muuta tietoa edeltävältä puolelta vuodelta. Ammattiosasto (jäsenhuoltaja) lähettää rästilistalla oleville jäsenilleen kirjeen, jossa tiedustellaan syytä jäsenmaksukatkoon ja pyydetään toimittamaan selvityksen katkon syystä. Jäsenten toimittamat selvitykset ammattiosasto (jäsenhuoltaja) toimittaa määräaikaan mennessä liittoon. Itsemaksavista jäsenistä liitossa ajetaan lista kahden kuukauden välein ja rästityksen hoitaa liitto.

Seniorijäsenyys
Jäsen, joka on yhtäjaksoisesti ollut vähintään 20 vuotta ammatillisen järjestön jäsenenä ja siirtynyt eläkkeelle tai on pysyvästi työkyvytön, voi ammattiosaston kirjallisesta hakemuksesta saada seniorijäsenyyden. Seniorijäsenen jäsenmaksun päättää liittovaltuuston syyskokous. Seniorijäsenellä ei ole äänioikeutta liiton, aluejärjestön tai ammattiosaston suorittamissa vaaleissa. Seniorijäsen voi osallistua ammattiosaston ja liiton toimintaan sekä saada jäsenkortin ja jäsenlehden.

Vapaajäsenyys
Ammattiosaston jäsen saavuttaa vapaajäsenyyden, kun hän on liittynyt ammattiosastoon viimeistään 31.12.2012 ja ollut liiton sääntöjen 3 §:n 4 kohdassa mainitun ammatillisen järjestön jäsenenä vähintään 30 vuotta ja kun hän on siirtynyt eläkkeelle tai tullut pysyvästi työkyvyttömäksi. Vapaajäsenyyden myöntää liittohallitus ammattiosaston esityksestä.
Aikaisempien sääntöjen perusteella saavutetut vapaajäsenyydet säilyvät.

YAP solutions
Yritys, joka ylläpitää liiton jäsenmaksujärjestelmää.

© Sastamalan Teollisuustyöntekijät ry. 2008-